Vĩnh Phúc: Đa số cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã

Đa số cử tri ủng hộ chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025.

Vĩnh Phúc: Đa số cử tri ủng hộ sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã- Ảnh 1.

Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc

UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 (Đề án), UBND các huyện, thành phố tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện các công tác để tổ chức lấy ý kiến cử tri như: đối tượng, nội dung, tài liệu, hình thức, trình tự, thời gian, mẫu phiếu lấy ý kiến; công tác lập, niêm yết danh sách cử tri; tuyên truyền về việc lấy ý kiến cử tri; tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp, báo cáo kết quả lấy ý kiến cử tri.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tổ chức lấy ý kiến đảm bảo thời gian quy định.

Kết quả, số cử tri trên địa bàn tỉnh tham gia lấy ý kiến là 134.005/139.327 người, đạt tỷ lệ 96,18%; có 127.668 cử tri đồng ý, đạt tỷ lệ 91,63%; có 6.255 cử tri không đồng ý, chiếm tỷ lệ 4,49%; có 82 cử tri bỏ phiếu không hợp lệ, chiếm tỷ lệ 0,059%.

Cụ thể, tại huyện Vĩnh Tường, có 139.327/82.655 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 88,86%.

Tại huyện Yên Lạc, có 7.844/8.964 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 87,51%.

Huyện Tam Dương có 9.458/9.597 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 98,55%.

Huyện Sông Lô có 15.883/16.257 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 97,7%.

Huyện Lập Thạch có 9.543/10.124 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 94,26%.

Thành phố Phúc Yên có 11.495/11.730 cử tri ủng hộ Đề án, đạt tỷ lệ 98%.

100% đại biểu HĐND tỉnh, huyện ủng hộ

Về kết quả biểu quyết của HĐND các cấp đối với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, 100% đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện dự họp đã đồng ý chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2023-2025.

Đối với HĐND các xã, ngoài xã Cao Đại, huyện Vĩnh Tường có 19/24 đại biểu HĐND dự họp đồng ý với chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã (tỷ lệ 79,17%) thì các các xã còn lại thuộc diện lấy ý kiến đều có 100% đại biểu HĐND dự họp đồng ý.

Mời bạn đọc xem Báo cáo Tổng hợp kết quả lấy ý kiến cử tri, kết quả biểu quyết của HĐND các cấp về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2023-2025:

Báo cáo

Nguồn: Tuệ Văn – Báo điện tử chính phủ

https://baochinhphu.vn/vinh-phuc-da-so-cu-tri-ung-ho-sap-xep-lai-don-vi-hanh-chinh-cap-xa-102240524111430296.htm