Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp

Theo kế hoạch thanh tra năm 2024, Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp với các nội dung thanh tra trọng tâm: công vụ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân; công tác tài chính và công sản.

Tòa án nhân dân tối cao sẽ tiến hành thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp- Ảnh 1.

Tòa án nhân dân tối cao vừa ban hành quyết định số 09/QĐ–TANDTC phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2024. Kế hoạch thanh tra nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Thanh tra năm 2022, gắn với việc tham mưu giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao xem xét, đánh giá việc chấp hành chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực công tác của Tòa án nhân dân; đặc biệt, đối với những lĩnh vực, địa bàn còn nhiều hạn chế, tồn tại nhằm kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những vi phạm; tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật (nếu có); đưa ra những kiến nghị, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý của Tòa án nhân dân.

Đồng thời, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, vi phạm theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nắm rõ thực trạng công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Tòa án nhân dân; giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật đối với các khiếu nại, tố cáo của công dân.

Thông qua thanh tra, kiểm tra, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, cơ quan, đơn vị trong việc chấp hành các quy định của pháp luật khi thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Thanh tra 35 Tòa án nhân dân các cấp

Đối tượng thanh tra theo kế hoạch năm 2024 dự kiến gồm:

1- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;

2- 09 đơn vị Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hà Nội;

3- Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, thành phố Hải Phòng;

4- Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Bắc Ninh;

5- Tòa án nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Thừa Thiên Huế;

6- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Quảng Trị;

7- Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và 03 Tòa án nhân dân cấp huyện, Thành phố Hồ Chí Minh;

8- Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Trà Vinh;

9- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Tiền Giang;

10- Tòa án nhân dân tỉnh Long An và 02 Tòa án nhân dân cấp huyện, tỉnh Long An.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ năm 2024, căn cứ tình hình thực tiễn và yêu cầu, mục tiêu công tác, TANDTC sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra theo chuyên đề tại một số TAND. Các đối tượng thanh tra sẽ được thông báo khi có kế hoạch cụ thể.

Thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của đối tượng thanh tra, mỗi Đoàn thanh tra lựa chọn một số hoặc tất cả nội dung sau:

Thanh tra công vụ, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của các Tòa án nhân dân; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật và các Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các Tòa án nhân dân; thanh tra việc tổ chức thực hiện Quy định xử lý trách nhiệm người giữ chức danh tư pháp trong Tòa án nhân dân.

Đối với nội dung thanh tra công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thanh tra việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các Tòa án nhân dân; trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị được thanh tra trong việc chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Về thanh tra công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật, Chỉ thị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp dân tại các Tòa án nhân dân.

Về thanh tra công tác tài chính và công sản, thanh tra việc sử dụng kinh phí tại các đơn vị dự toán trong hệ thống Tòa án nhân dân; việc quản lý, sử dụng tài sản cố định; các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các Tòa án nhân dân khi có yêu cầu của lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao./.

Nguồn: Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/toa-an-nhan-dan-toi-cao-se-tien-hanh-thanh-tra-35-toa-an-nhan-dan-cac-cap-10224012615225979.htm