Sẽ kiểm tra việc thực hiện một số kết luận của Thanh tra Chính phủ

Theo kế hoạch, năm 2024, Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành kiểm tra việc thực hiện 9 kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ (trong đó kiểm tra chính thức đối với 7 kết luận thanh tra và dự phòng 2 kết luận thanh tra).

Sẽ kiểm tra việc thực hiện một số kết luận của Thanh tra Chính phủ- Ảnh 1.

Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ – Ảnh: VGP

Đây là nội dung của quyết định phê duyệt kế hoạch năm 2024 về kiểm tra và thực hiện 9 kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ tại: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh: Quảng Trị, Hòa Bình, Đắk Lắk, Đắk Nông, Phú Thọ, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang và các đơn vị có liên quan.

Đó là, Kết luận thanh tra số 956/KL-TTCP ngày 14/9/2022 về thanh tra công tác quản lý Nhà nước về du lịch; Kết luận thanh tra số 2282/KL-TTCP ngày 16/12/2019 về thanh tra việc quản lý, sử dụng đất đai, môi trường, đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Kết luận thanh tra số 3118/KL-TTCP ngày 23/11/2016 về thanh tra công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014; Kết luận thanh tra số 1858/KL-TTCP ngày 18/10/2022 về thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Đắk Lắk trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và công tác quản lý, sử dụng đất đai; Kết luận thanh tra số 1969/KL-TTCP ngày 31/10/2019 về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất nông, lâm trường tại một số công ty, doanh nghiệp được giao, thuê đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Kết luận thanh tra số 1886/KL-TTCP ngày 21/10/2019 về thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng và khai thác tài nguyên khoáng sản của tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 2006 – 2017); Kết luận thanh tra số 955/KL-TTCP ngày 14/9/2022 về thanh tra chuyên đề công tác quản lý Nhà nước về giáo dục, đào tạo.

Kết luận thanh tra số 379/KL-TTCP ngày 29/12/2021 về thanh tra trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các tổ chức tín dụng trong việc thực hiện Đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và Đề án Xử lý nợ xấu giai đoạn 2013-2017 và Kết luận thanh tra số 856/KL-TTCP ngày 4/6/2020 về việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn các tỉnh Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lai Châu, Hà Giang, Tuyên Quang (giai đoạn 2011 – 2017).

Thanh tra Chính phủ giao Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra chủ trì tổ chức thực hiện kế hoạch năm 2024 về kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra của TTCP; căn cứ tình hình thực tiễn để đề xuất điều chỉnh, bổ sung danh mục tại phụ lục kèm theo quyết định này, báo cáo Tổng TTCP xem xét, phê duyệt; tập trung theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra của TTCP được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi.

Nguồn: LS – Báo Điện Tử Chính Phủ

https://baochinhphu.vn/se-kiem-tra-viec-thuc-hien-mot-so-ket-luan-cua-thanh-tra-chinh-phu-102240201231007585.htm