Ra mắt cuốn sách về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công an nhân dân

Chiều 2/2, tại Hà Nội, Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2024). Cuốn sách do đồng chí Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

Ra mắt cuốn sách về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công an nhân dân- Ảnh 1.

Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ.

Chủ trì buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, thiết thực triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới, GS.TS. Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo biên soạn cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Sách do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức xuất bản.

Nội dung cuốn sách đề cập toàn diện, sâu sắc nội dung phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng công an nhân dân; từ phân tích các khái niệm cơ bản, đánh giá kết quả đạt được và những hạn chế, bài học kinh nghiệm, đến dự báo những yếu tố tác động, chỉ rõ quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân.

Cuốn sách là tài liệu quý giúp cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân nghiên cứu, quán triệt, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ của mình và hành động tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách cũng thể hiện tình cảm, trách nhiệm và sự kỳ vọng của người đứng đầu lực lượng công an nhân dân đối với việc nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an nhân dân, để công an nhân dân ngày càng trưởng thành, vững mạnh, gắn bó máu thịt với nhân dân, đất nước, là “thanh bảo kiếm sắc bén”, “lá chắn vững chắc” của chế độ, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng, GS.TS. Tô Lâm, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, cùng với các ấn phẩm quan trọng đã được xuất bản như: Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; Tăng cường công tác xây dựng Đảng trong công an nhân dân theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, cuốn sách được ra mắt hôm nay đã khẳng định nhận thức nhất quán của Đảng ủy Công an Trung ương: công tác đảng, công tác chính trị phải tiên phong, luôn đi trước, mở đường, phải được tiến hành thường xuyên trong mọi lĩnh vực, mọi nhiệm vụ của lực lượng công an nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị, công an các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như: Mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân phải quán triệt sâu sắc, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an; sự giám sát của nhân dân.

Cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; thực hiện thật tốt tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện” trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quản lý cán bộ, chiến sĩ; tăng cường đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và chuyên môn, nghiệp vụ, tạo được sự chuyển biến thật sự tích cực trong nhận thức, tư tưởng, phẩm chất và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ công an.

Tập trung nắm chắc, phân tích, dự báo đúng tình hình, làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước, nhất là tham mưu chiến lược và tham mưu cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện tốt chức năng trực tiếp chiến đấu, phòng, chống tội phạm, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Đồng thời, hết sức coi trọng bài học “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là cội nguồn sức mạnh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Không ngừng nêu cao và tô thắm hình ảnh, lan toả các tấm gương điển hình của người chiến sĩ công an gắn bó máu thịt với nhân dân, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, nói dân hiểu, làm dân tin”, là “những người bạn của nhân dân”, góp phần thực hiện phương châm “ý Đảng hòa quyện với lòng dân”, xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự vững mạnh, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân thật sự vững chắc.

Ra mắt cuốn sách về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công an nhân dân- Ảnh 2.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật trao tặng sách cho các đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương – Bộ Công an luôn đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bộ Công an là đơn vị tiên phong, đi đầu, khẩn trương và hết sức nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu công tác tổ chức nghiên cứu, biên soạn, xuất bản, phát hành các ấn phẩm có ý nghĩa sâu sắc, góp phần quan trọng khẳng định vai trò của lực lượng công an nhân dân là lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta.

Với việc tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, Bộ Công an là đơn vị đầu tiên tổ chức nghiên cứu bài bản, căn cơ và có chất lượng Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng. Giám đốc – Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tin tưởng, với giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách sẽ là tài liệu nghiên cứu, học tập có giá trị, là tư liệu bổ ích không chỉ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với hệ thống chính trị và đông đảo bạn đọc quan tâm.

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm mong muốn, cùng với những ấn phẩm quan trọng của Bộ Công an, cuốn sách sẽ tiếp tục được xuất bản và phát hành trên các nền tảng số của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật để bạn đọc có điều kiện được tiếp cận một cách rộng rãi hơn.

Ra mắt cuốn sách về đổi mới phương thức lãnh đạo đối với công an nhân dân- Ảnh 3.

Quá trình tổ chức biên soạn, xuất bản cuốn sách diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc và cẩn trọng

Tại buổi lễ giới thiệu sách, lãnh đạo Bộ Công an và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã trao tặng cuốn sách Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại cho đại biểu Trung ương và một số đơn vị trong Bộ Công an.

Nguồn: Diệp Anh – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/ra-mat-cuon-sach-ve-doi-moi-phuong-thuc-lanh-dao-doi-voi-cong-an-nhan-dan-102240202175842518.htm