Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gồm: “Đạo đức Bác Hồ – Tấm gương soi cho muôn đời” của Tiến sĩ Trần Viết Hoàn, “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên.Ra mắt 2 cuốn sách về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh- Ảnh 1.

“Đạo đức Bác Hồ – Tấm gương soi cho muôn đời”

Nhằm giúp bạn đọc hiểu rõ hơn công lao to lớn của Bác Hồ đối với cách mạng Việt Nam, về tấm gương đạo đức thanh cao của Người, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần thứ bảy, có sửa, bổ sung cuốn sách “Đạo đức Bác Hồ – Tấm gương soi cho muôn đời” của TS Trần Viết Hoàn.

Cuốn sách gồm một số bài viết ngắn gọn, mộc mạc, chân thực và sinh động về cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác cũng như những sinh hoạt đời thường của Người.

Có thể kể đến như “Tư cách một người cách mệnh” trong tác phẩm “Đường cách mệnh”; “Lời kêu gọi cứu nước, cứu dân của Bác Hồ”, “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết”, “Làm theo Di chúc của Người và giữ trọn lời thề với Người”, “Quán triệt và làm theo đạo lý làm người của Bác Hồ”, “Khắc sâu lời Bác Hồ dạy: Quét sạch chủ nghĩa cá nhân”…

Trong quá trình hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm vấn đề đạo đức và vai trò của đạo đức trong đấu tranh cách mạng. Người kiên trì giáo dục phẩm chất đạo đức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Đồng thời, Người luôn tự rèn luyện và nêu một tấm gương đạo đức mẫu mực, có tính nhất quán từ lời nói đến việc làm, từ việc lớn đến việc nhỏ.

Những chỉ bảo ân cần cùng những lời dạy thiết thực về đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên là sự kết tinh những giá trị đạo đức, nhân văn của Người; là vũ khí để nhân dân ta đấu tranh chống lại các hiện tượng tha hóa về đạo đức hiện nay.sach2 17053943444041996579953

“Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh”

“Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ di sản vô giá mà Người đã để lại cho dân tộc ta và toàn thể nhân loại. Được hình thành từ những ngày đầu bôn ba tìm đường cứu nước và phát triển trong suốt cuộc đời hoạt động không mệt mỏi, hệ thống phương pháp Hồ Chí Minh đã trở thành phương pháp cách mạng Việt Nam; phong cách của Người là bài học, là chuẩn mực cho việc xây dựng phong cách cán bộ cách mạng, bồi dưỡng nhân cách cho các thế hệ người Việt Nam hôm nay và mai sau.

Đi sâu nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, có thể thấy rõ hơn tầm vóc vĩ đại của Người, hiểu rõ vì sao nhân cách Hồ Chí Minh đã trở thành một sức mạnh vô địch, chinh phục trái tim, khối óc của triệu triệu con người.

Với mục đích và ý nghĩa đó, năm 1997, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” do Giáo sư Đặng Xuân Kỳ chủ biên. Năm 2010, cuốn sách được xuất bản lần thứ hai. Năm nay, do nhu cầu bạn đọc và nhằm góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuốn sách được xuất bản lần thứ ba.

Cuốn sách “Phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh” gồm 3 chương: “Phương pháp và phương pháp cách mạng”, “Hệ thống phương pháp cách mạng Hồ Chí Minh”, “Phong cách Hồ Chí Minh”.

Cuốn sách đã đi tới những kết luận bước đầu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đưa công tác nghiên cứu về phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh lên một tầm cao mới.

Các tác giả đã cố gắng làm rõ những nội dung của phương pháp và phong cách Hồ Chí Minh, tính thống nhất, mối quan hệ giữa phương pháp Hồ Chí Minh với phương pháp cách mạng Việt Nam, phong cách Hồ Chí Minh với phong cách của những người cộng sản chân chính…

Cuốn sách khẳng định tầm quan trọng của việc vận dụng sáng tạo phương pháp cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, nhằm góp phần xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân.

Nguồn: Diệp Anh – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/ra-mat-2-cuon-sach-ve-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-102240116154051583.htm