Quy định chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng đã có Quyết định số 1191/QĐ-BXD ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.

Quy định chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng- Ảnh 1.

Chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Quyết định nêu rõ, chi phí sát hạch là khoản tiền được ấn định mà cá nhân phải nộp khi tham gia sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, để bù đắp chi phí tổ chức sát hạch.

Cá nhân tham dự sát hạch thực hiện nộp chi phí sát hạch một lần trước khi tham gia sát hạch. Chi phí sát hạch không được hoàn trả trong mọi trường hợp.

Chi phí sát hạch được thu và sử dụng để chi trả cho các hoạt động phục vụ công tác sát hạch của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, bao gồm:

a) Chi phí đi lại, lưu trú, phòng nghỉ của các cá nhân tham gia tổ chức sát hạch;

b) Chi phí tổ chức thi sát hạch bao gồm: chi phí thuê hội trường, phòng máy, chi giải khát giữa giờ và các chi phí khác liên quan trực tiếp đến công tác tổ chức sát hạch;

c) Chi phí văn phòng phẩm, phô tô, in ấn phục vụ tổ chức sát hạch;

d) Chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm;

đ) Chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề.

Mức thu 350.000 đ/bài thi

Mức thu chi phí sát hạch được tính theo bài thi sát hạch của cá nhân và được xác định 350.000 đ/bài thi.

Ngoài chi phí sát hạch nêu trên, tổ chức xã hội nghề nghiệp được công nhận đủ điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề tự xây dựng mức thu chi phí phục vụ đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề của cá nhân tham dự sát hạch nhưng không vượt quá mức lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định của Bộ Tài chính và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

Quản lý, sử dụng chi phí sát hạch

Cơ quan/tổ chức thực hiện tổ chức công tác sát hạch có trách nhiệm xây dựng và ban hành quy chế thu, chi để quản lý, sử dụng chi phí sát hạch tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả hoạt động của công tác sát hạch, đúng theo quy định của pháp luật.

Sau mỗi đợt sát hạch (tối đa không quá 10 ngày kể từ ngày tổ chức sát hạch), cơ quan tổ chức thu chi phí sát hạch có trách nhiệm chuyển chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm và chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề về Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng để chi trả cho đơn vị quản lý, vận hành phần mềm và phục vụ công tác xây dựng, cập nhật, bổ sung bộ câu hỏi trắc nghiệm, cụ thể như sau:

Chi phí quản lý, vận hành hệ thống phần mềm là 60.000 đ/bài thi.

Chi phí xây dựng, cập nhật, bổ sung Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề là 35.000 đ/bài thi.

Cơ quan tổ chức thu, sử dụng chi phí sát hạch thực hiện việc kê khai và quyết toán chi phí sát hạch theo quy định của pháp luật.

Nguồn: Minh Hiển – Báo điện tử Chính phủ