Quy chế hoạt động Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn – Chủ tịch Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 135/QĐ-HĐTV ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng này.Screenshot 1 16

Theo Quy chế, Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính là tổ chức tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, có chức năng tư vấn, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các sáng kiến cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân; đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại các bộ, ngành, địa phương.

Trách nhiệm và hoạt động của Hội đồng tuân thủ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng.

Nguyên tắc làm việc của Hội đồng

Hội đồng làm việc theo nguyên tắc cam kết tự nguyện, đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, các thành viên và trách nhiệm tập thể của các Ban công tác.

Hoạt động của Hội đồng thông qua tổ chức các cuộc họp (phiên họp, hội nghị, buổi họp, buổi làm việc), hội thảo, khảo sát và lấy ý kiến bằng văn bản.

Hội đồng có thể tổ chức tham vấn ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nhân về các vấn đề trọng tâm hoặc liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực.

Các Ban công tác, các thành viên Hội đồng huy động sự tham gia của đơn vị, cá nhân thuộc cơ quan, hiệp hội do mình đại diện hoặc nguồn lực hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân khác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các thành viên Hội đồng có thể không tham gia hoặc tham gia một hoặc nhiều Ban công tác.

Các thành viên Hội đồng, các Ban công tác hoạt động theo đúng trách nhiệm được giao tại Điều 3, Điều 4 Quyết định số 1682/QĐ-TTg ngày 26/12/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Hội đồng và tuân thủ các quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng.

Cơ cấu tổ chửc của Hội đồng

Hội đồng gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký và các thành viên Hội đồng.

Hội đồng được tổ chức gồm Thường trực Hội đồng, các Ban công tác.

Thường trực Hội đồng gồm Chủ tịch và các Phó Chủ tịch.

Các Ban công tác của Hội đồng gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các thành viên. Phó Trưởng ban và các thành viên của Ban công tác do Chủ tịch Hội đồng quyết định trên cơ sở đề xuất của Trưởng ban công tác.

Hội đồng có 4 Ban công tác

Hội đồng có 4 Ban công tác gồm:

– Ban Cải cách về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính (Ban I) do Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam làm Trưởng ban.

– Ban Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (Ban II) do Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam làm Trưởng ban.

– Ban Thư ký (Ban III) do Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ làm Trưởng ban.

– Ban Nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) do Chủ tịch Hội đồng sáng lập Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin làm Trưởng ban.

Hội đồng có thể thành lập mới hoặc kiện toàn các Ban công tác để thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Vũ Phương Nhi – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/quy-che-hoat-dong-hoi-dong-tu-van-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-cua-thu-tuong-chinh-phu-102231228154721805.htm