Kinh nghiệm xây dựng cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng trong thời kỳ mới

z50445224038226b9c6627792df61432e4c5b932d31071 17045556067401435410255

Cuốn sách “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ, đặc biệt là cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng.

Cuốn sách “Xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư” của tác giả Nguyễn Quang Dương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương làm chủ biên, vừa được Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật ra mắt độc giả.

Cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng là lực lượng trực tiếp tham mưu cho cấp ủy những chủ trương, nghị quyết về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; về tổ chức bộ máy, cán bộ, đảng viên và bảo vệ chính trị nội bộ trong Đảng.

Trải qua hơn 93 năm xây dựng và trưởng thành, đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức của Đảng trong các cấp, các ngành; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn.

Tuy nhiên, hiện nay việc xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đặc biệt là trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ. Công tác xây dựng đội ngũ cán bộ ngành vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, chưa tạo ra được bước đột phá lớn.

Do đó, xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đủ đức, đủ tài bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho cấp ủy các cấp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ trên quy mô toàn cầu là một vấn đề cấp bách, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Để đáp ứng yêu cầu của đông đảo bạn đọc, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản cuốn sách nói trên. Cuốn sách gồm 2 chương: “Thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng” và “Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu và một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư”, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong xây dựng đội ngũ cán bộ quan trọng này.

Đây là tài liệu tham khảo có giá trị đối với đông đảo cán bộ, đảng viên, nhất là với những người làm công tác tổ chức cán bộ.

Nguồn: Diệp Anh – Báo điện tử Chính phủ
https://baochinhphu.vn/kinh-nghiem-xay-dung-can-bo-nganh-to-chuc-xay-dung-dang-trong-thoi-ky-moi-102240106224552088.htm