Infographics: Một số nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập thể, cá nhân liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai ngay và thực hiện tốt các nhiệm vụ, công việc sau đây:

Infographics: Một số nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024- Ảnh 1.

Thiết kế: Dương Tuấn

https://media.chinhphu.vn/infographics-mot-so-nhiem-vu-dieu-hanh-chinh-sach-tien-te-nam-2024-102240503170334262.htm