Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024

Kinh tế – xã hội quý II và 6 tháng đầu năm 2024 của nước ta tiếp tục xu hướng tích cực, quý sau tốt hơn quý trước; các ngành, lĩnh vực đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo đà tăng trưởng cho các quý tiếp theo.

Các chỉ tiêu thống kê cho thấy kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, hoạt động mua sắm hàng hóa, tiêu dùng nội địa duy trì tăng trưởng; xuất khẩu hàng hóa tiếp tục đạt mức tăng cao; ngành du lịch phục hồi mạnh mẽ.

Tăng trưởng và cơ cấu kinh tế

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 1.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 2.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 3.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 4.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 5.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 6.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 7.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 8.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 9.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 10.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 11.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 12.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 13.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 14.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 15.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 16.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 17.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 18.

INFOGRAPHICS: Động lực chính của tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2024- Ảnh 19.

 Trung tâm Thông tin, chỉ đạo điều hành của Chính phủ