Điều chỉnh một số đơn vị hành chính thuộc 2 tỉnh

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã quyết nghị điều chỉnh một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Bắc Giang và Thanh Hóa.

Điều chỉnh một số đơn vị hành chính thuộc 2 tỉnh- Ảnh 1.

Một góc Việt Yên, Bắc Giang.

Thành lập thị xã Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Cụ thể, tại Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

1- Thành lập thị xã Việt Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 171,01 km2 và quy mô dân số là 229.162 người của huyện Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang.

Thị xã Việt Yên giáp thành phố Bắc Giang, các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh.

2- Thành lập 09 phường thuộc thị xã Việt Yên như sau:

a) Thành lập phường Bích Động trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,80 km2 và quy mô dân số là 19.470 người của thị trấn Bích Động.

Phường Bích Động giáp các phường Hồng Thái, Nếnh, Quảng Minh, Tự Lạn, các xã Minh Đức, Nghĩa Trung, Trung Sơn;

b) Thành lập phường Nếnh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 12,51 km2 và quy mô dân số là 27.246 người của thị trấn Nếnh.

Phường Nếnh giáp các phường Bích Động, Hồng Thái, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Vân Trung và huyện Yên Dũng;

c) Thành lập phường Tăng Tiến trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 4,79 km2 và quy mô dân số là 11.100 người của xã Tăng Tiến.

Phường Tăng Tiến giáp phường Hồng Thái, phường Nếnh; huyện Yên Dũng và thành phố Bắc Giang;

d) Thành lập phường Hồng Thái trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,90 km2 và quy mô dân số là 15.601 người của xã Hồng Thái.

Phường Hồng Thái giáp các phường Bích Động, Nếnh, Tăng Tiến, xã Nghĩa Trung và thành phố Bắc Giang;

đ) Thành lập phường Quảng Minh trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 5,46 km2 và quy mô dân số là 12.573 người của xã Quảng Minh.

Phường Quảng Minh giáp các phường Bích Động, Nếnh, Ninh Sơn và xã Trung Sơn;

e) Thành lập phường Ninh Sơn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 7,99 km2 và quy mô dân số là 10.203 người của xã Ninh Sơn.

Phường Ninh Sơn giáp các phường Nếnh, Quang Châu, Quảng Minh, các xã Tiên Sơn, Trung Sơn và tỉnh Bắc Ninh;

g) Thành lập phường Vân Trung trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,67 km2 và quy mô dân số là 9.792 người của xã Vân Trung.

Phường Vân Trung giáp phường Nếnh, phường Quang Châu; huyện Yên Dũng và tỉnh Bắc Ninh;

h) Thành lập phường Quang Châu trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,01 km2 và quy mô dân số là 15.001 người của xã Quang Châu.

Phường Quang Châu giáp các phường Nếnh, Ninh Sơn, Vân Trung và tỉnh Bắc Ninh;

i) Thành lập phường Tự Lạn trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 9,17 km2 và quy mô dân số là 9.241 người của xã Tự Lạn.

Phường Tự Lạn giáp phường Bích Động, các xã Hương Mai, Minh Đức, Thượng Lan, Trung Sơn, Việt Tiến.

Sau khi thành lập, thị xã Việt Yên có 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 09 phường: Bích Động, Hồng Thái, Nếnh, Ninh Sơn, Quang Châu, Quảng Minh, Tăng Tiến, Tự Lạn, Vân Trung và 08 xã: Hương Mai, Nghĩa Trung, Minh Đức, Thượng Lan, Tiên Sơn, Trung Sơn, Vân Hà, Việt Tiến;

Tỉnh Bắc Giang có 10 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 08 huyện, 01 thị xã và 01 thành phố; 209 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 175 xã, 19 phường và 15 thị trấn.

Tại Nghị quyết số 938/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị:

– Thành lập Tòa án nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Tòa án nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

– Thành lập Viện kiểm sát nhân dân thị xã Việt Yên trên cơ sở kế thừa Viện kiểm sát nhân dân huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Tỉnh Thanh Hóa: Nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa; thành lập thị trấn Hậu Hiền

Tại Nghị quyết số 939/NQ-UBTVQH15, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị:

1- Nhập xã Thiệu Phú với toàn bộ diện tích tự nhiên là 6,53 kmvà quy mô dân số là 9.175 người vào thị trấn Thiệu Hóa. Sau khi nhập, thị trấn Thiệu Hóa có diện tích tự nhiên là 17,21 kmvà quy mô dân số là 28.352 người.

Thị trấn Thiệu Hóa giáp các xã Tân Châu, Thiệu Công, Thiệu Duy, Thiệu Long, Thiệu Nguyên, Thiệu Phúc, Thiệu Trung, Thiệu Vận và huyện Đông Sơn.

2- Thành lập thị trấn Hậu Hiền trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên là 10,41 kmvà quy mô dân số là 12.061 người của xã Minh Tâm.

Thị trấn Hậu Hiền giáp các xã Thiệu Chính, Thiệu Hòa, Thiệu Phúc, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Vận, Thiệu Viên, Thiệu Vũ và huyện Triệu Sơn.

Sau khi nhập xã Thiệu Phú vào thị trấn Thiệu Hóa và thành lập thị trấn Hậu Hiền, huyện Thiệu Hóa có 24 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 02 thị trấn; tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 23 huyện, 02 thị xã và 02 thành phố, 558 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 467 xã, 60 phường và 31 thị trấn.

Nguồn: Vũ Phương Nhi – Báo điện tử Chính phủ

https://baochinhphu.vn/dieu-chinh-mot-so-don-vi-hanh-chinh-thuoc-2-tinh-102231225104756534.htm